فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/4 | 

نشانی دفتر فصلنامه: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه گلفام، پلاک 70، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی

تلفن: 8 - 22010616

دورنگار: 22050338

پست الکترونیکی: https://jud.irphe.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان:
http://jud.irphe.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب