فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان- هیات تحریریه
هیأت تحریریه فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/31 | 
الف. اعضای خارج از مؤسسه
۱-دکتر ابوالقاسم نادری(استاد دانشگاه تهران)
۲-دکتر قهرمان عبدلی (استاد دانشگاه تهران)
۳-دکتر یدالله مهرعلیزاده (استاد دانشگاه شهید چمران)
۴-دکتر محسن جاودانی (استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا- کانادا)
۵-دکتر حسن طائی(دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)
۶-دکتر محمود ابوالقاسمی(استاد دانشگاه شهید بهشتی)
۷-دکتر سعیدعیسی زاده(استاد دانشگاه بوعلی سینا)
۸-دکتر علامعلی فرجادی (
دانشیار 
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)
۹-دکتر مصطفی عمادزاده (استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان)
۱۰-دکتر حسن محجوب (
دانشیار 
دانشگاه هوایی شهید ستاری - تهران)
ب. اعضای داخل مؤسسه
۱۱-دکتر یعقوب انتظاری (دانشیار)
۱۲-دکتر مقصود فراستخواه (استاد)
۱۳-دکتر حمید جاودانی (دانشیار)
۱۴-دکتر غلامرضا ذکر صالحی (دانشیار)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان:
http://jud.irphe.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب