فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان- درباره نشریه
در باره نشریه اقتصاد توسعه دانش بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/31 | 
فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان یک نشریه علمی در حوزه میان رشته ای است که در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۲ در شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تصویب شد و توسط مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منتشر می گردد.
  • صاحب امتیاز:مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
  • سردبیر: دکتر یعقوب انتظاری دانشیار گروه اقتصاد آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • مدیر مسئول: دکتر داود حاتمی استادیار گروه مطالعات تطبیقی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • مدیر داخلی: پریوش اسدی کارشناس مسئول مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان:
http://jud.irphe.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب