فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/11 | 
دوره انتشار: فصلنامه
موضوع: علوم اقتصادی (تخصصی)
زبان نشریه:  فارسی – انگلیسی
شروع انتشار: بهار ۱۴۰۰
صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مدیر مسئول: داود حاتمی، استادیار، دکترای تخصصی، زبان و ادبیات فارسی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
سردبیر: یعقوب انتظاری، دانشیار، اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
مدیر داخلی: پریوش اسدی، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار(MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
و‌یراستار فارسی: فاطمه حیدری سرمزده              
ویراستار انگلیسی: پریوش اسدی
حروف‌چینی و صفحه‌آرایی: زهرا نوری
ناظر فنی چاپ: پریوش اسدی
محل انتشار: تهران
نشانی وبگاه :  https://jud.irphe.ac.ir
پست الکترونیکی:journalirphe.ir  
تلفن: ۱۷ـ ۲۲۰۱۰۶۱۶     دورنگار: ۲۲۰۵۰۳۳۸       
نشانی دفتر فصلنامه: تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلفام، شماره ۷۰، کد پستی : ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۱
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان:
http://jud.irphe.ac.ir/find.php?item=1.115.20.fa
برگشت به اصل مطلب