راهنمای نگارش مقاله

 | تاریخ ارسال: 1398/6/31 | 
نویسند محترم با سلام، خواهشمند است. برای ارسال مقاله به فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان، به نکات زیر عنایت داشته باشید.
۱. لازم است ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎ فقط ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ(http://jud.irphe.ac.ir) ارسال ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ بررسی نمی شوند.
۲. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
۳. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
۴. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ­ﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ یا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین مقاله همزمان ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
۵. ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ (ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ).
۶. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ­ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮفته نمی شود.
۷. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ، ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
۸. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ از نظر ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺮهای ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗأﻳﻴﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ.
۹. ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

     لینک فرم های مورد نیازفرم تعهدنامه نویسندگان - فرم تعهدنامه چاپ (ارسال این فرم در زمان چاپ مقاله الزامی می باشد).
 به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوری و چاپ مقالات، خواهشمند است  با توجه نکات زیر مقاله خود را تدوین و  ارسال کنید.
 • مقالات روی کاغذ A۴ (با حاشیه از بالا ۴ و پایین ۶/۲۹ و راست ۵ و چپ ۴ سانتیمتر) حروف‌چینی شود. فواصل بین خطوط به‌ صورت single باشد
 • مطالب فارسی با قلم Bzar نازک ۱۳ و مطالب انگلیسی با قلم Times ۱۱ نازک تهیه شود.
 • کل حجم مقاله نباید از ۲۰ صفحه) به قطع نشریه) بیشتر باشد.
 • چکیده مقاله برای مقالات فارسی با قلم Bcompset نازک ۱۱، به‌صورت تک ستونی و فقط طی یک پاراگراف ارائه شود.
 • اشکال، جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد(قلم میترا سیاه۱۱) 
 • اشکال خروجی نرم افزار باید با نام حقیقی و نه اختصاری و بصورت فارسی در محیط ورد باکیفیت مناسب رسم ودر فایل اصلی مقاله قرار گیرد.
 • درصورت موجود بودن،اشکال خروجی نرم افزار به همراه فرم خام پرسشنامه  به عنوان فایل های ضمیمه مقاله ارسال گردد.
 • ساختار مقاله به شرح زیر باشد:
فایل مشخصات نویسندگان  :نام و نام خانوادگی نویسندگان به فارسی و انگلیسی، درجه علمی به فارسی و انگلیسی و نشانی الکترونیک نویسندگان و شماره تماس نویسنده مسئول
عنوان فارسی و انگلیسی مقاله،
چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و واژگان کلیدی (۳ تا ۶ کلمه) است: چکیده مقاله حداقل ۱۵۰کلمه و حداکثر ۲۲۰ کلمه بوده و شامل مقدمه (زمینه)، روش تحقیق، نتیجه­ گیری و توصیه­ ها در یک پاراگراف باشد.
 • مقدمه : شامل بیان مساله، اهمیت و هدف تحقیق
 • مبانی نظری و چارچوب مفهومی
 • روش‌شناسی تحقیق:روش تحقیق، ابزار اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری مربوط.
 • یافته‌ها: ارایه یافته ­های مختلف تحقیق.
 • بحث و نتیجه‌گیری: ارایه خلاصه چارچوب مفهومی و نتیجه ­گیری بر اساس تحلیل های تجربی
 • پیشنهادها: ارایه پیشنهادهای اجرایی و متمرکز بر نتیجه‌گیری و ارایه تحقیق‌های آتی پیشنهادی.
 • فهرست منابع:  منابع و مآخذ باید به‌صورت درون متنی و هم‌چنین در پایان مقاله ذکر شود.
فهرست منابع:  منابع و مآخذ باید به‌صورت درون متنی و هم‌چنین در پایان مقاله ذکر شود.
 • رجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (انتظاری، ۱۳۹۷، ص۱۰) یا (Romer, ۱۹۹۰, P. ۲۷) 
  در پایان مقاله، منابع، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود:
 • نام خانوادگی مؤلف، حرف اول یا نام کامل مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب (با قلم ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
نمونه فارسی:
انتظاری، یعقوب (۱۳۹۴). اقتصاد خرد آموزش عالی ،ایران، تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
نمونه انگلیسی:
Porter, M. (۱۹۹۸). Clusters and competition: New agendas for companies, government, and institutions. Harvard Business School Press: Boston
مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان مقاله (داخل گیومه)، عنوان مجله (با قلم ایتالیک)، سال /دوره(شماره ): شماره صفحات مقاله. به عنوان نمونه
نمونه فارسی:
یعقوب، انتظاری(۱۳۹۷). "تحلیل تأثیر دانشگاه بر توسعه منطقه ­ای در ایران". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۲۴(۱) ، ص. ۱-۲۵.
نمونه انگلیسی:

Sum N.L., & Jessop B. (۲۰۱۳). “Competitiveness, the Knowledge-Based Economy and Higher Education”. Journal of the Knowledge Economy, ۴(۱), pp ۲۴–۴۴.
 
نقل قول‌ها- مستقیم و غیر مستقیم- نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاری‌های مرسوم، مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و مآخذ، بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.

دفعات مشاهده: 430 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Economics of Knowledge_based Development

Designed & Developed by : Yektaweb